.....MediaTitleSpeakerSizeDuration
DownloadListen
01 Pervez Musharraf, Pakistan, Amrika Jang
پریس ریلیز 09-01-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
02 Lahore men Music Concert ke Doran teen Talbaat ki Halakat
پریس ریلیز 14-01-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
03 Punjab Assembly men Music Concert per Pabandi ki Qarardaad ki Mukhalfat
پریس ریلیز 25-01-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
04 Nabi-e-Akram saw kay Uswah-e-Mubarak ko Apna kar Ummat-e-Muslimah Zillat-o-Ruswai say Nijat Pasakti hey
پریس ریلیز 03-02-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
05 Talimi Idaron men Music Concert, Punjab Hukumat ka Manfi Kirdar aur Tanzeem-e-Islami Lahore ka Ehtijaji Muzahira
پریس ریلیز 09-02-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
06 Bharat aur Amrika Balochistan men Mudakhlatkar Bhijwa kar Dehshatgardi kay Murtakib horahay hen
پریس ریلیز 10-02-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
07 Balochistan men Insani Aghwa aur Qatal-o-Gharatgari aur Siyasi Rehnumaon ka Tarz-e-Amal
پریس ریلیز 17-02-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
08 Afghanistan men Amriki Faujiyon ke Hathon Quran ki Behurmati
پریس ریلیز 24-02-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
09 Batgram Airbase per Amriki Faujiyon ki Taraf say Quran Pak ki Behurmati ke Khilaf Tanzeem-e-Islami Lahore ka Ehtijaji Muzahira
پریس ریلیز 24-02-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
10 Jhang ke Advocate Muhammad Zahid Saeed Bhatta ko Khiraj-e-Tehseen
پریس ریلیز 27-02-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
11 Balochistan: "Mas'ala ki Noeeat aur Hal" Tanzeem-e-Islami Seminar
پریس ریلیز 04-03-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
12 Swiss Hukkam ko Khat aur Mulk men Siyasi Buhraan
پریس ریلیز 16-03-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
13 Agar Amrika nay Iran pe Hamla kiya tu Teesri Aalmi Jang chhir jayegi
پریس ریلیز 25-03-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
14 Karachi men hone wali Bad-amni
پریس ریلیز 28-03-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
15 NATO Supply ki Bahali ke liye Sodaybazi Intihai Zarrar Rasan Sabit Hogi
پریس ریلیز 30-03-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
16 Opposition Leader Chaudri Nisar ka Bayan aur Namnehad Dehshatgardi kay Khilaf Amriki Jang
پریس ریلیز 04-04-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
17 Jamat-ut-Dawah kay Ameer Hafiz Muhammad Saeed key Sar ki Qeemat
پریس ریلیز 06-04-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
18 NATO Supply ki Bahali har Surat Ghalat aur Nuqsandah ho gi
پریس ریلیز 13-04-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
19 Zalim Hukmran Allah ki Pakar say Bach Nahin Saken ge
پریس ریلیز 20-04-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
20 Tanzeem-e-Islami ki Markazi Shura ke Arakeen ka Drone Hamlon per Izhar-e-Tashweesh
پریس ریلیز 25-04-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
21 Din raat Jamhoriat ka Dhandora Peetnay walay Khud Jamhori Idaron per Kari Zarb laga rahey hen
پریس ریلیز 27-04-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
22 Hukmran Deen ke Hawalay say Behisi ka Muzahira karrahay hen
پریس ریلیز 28-04-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
23 Pakistan ki Hukumat aur Fauj nay Usama ko Halaak karnay men Madad ki thi
پریس ریلیز 04-05-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
24 Wazir-e-Khazana ka Bayan "Ham Berooni Imdad ke Bagher Budget Nahin Bana Saktay"
پریس ریلیز 11-05-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
25 Maulana Aslam Shekhupuri ra - Ek Elmi aur Deendar Shakhsiyat ka Qatal
پریس ریلیز 14-05-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
26 Dehshatgardi ki Jang men Amrika ka Ittehadi ban kar…
پریس ریلیز 18-05-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
27 Amrika Drone Hamlon ke Zarye Qabaeli Musalmano ka Qatl-e-Aam karrah hey
پریس ریلیز 25-05-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
28 Amrika ka Haqqani Network ke Khliaf Karwai ka Azsar-e-no Mutalba uss ki Badniyati ko Zahir karta hey
پریس ریلیز 08-06-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
29 Hamsaay Mulk men Jadeed Tareen Technology ki Nehttay Taliban ke Hathon Shikast
پریس ریلیز 29-06-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
30 Ehya-e-Khilafat Seminar
پریس ریلیز 01-07-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
31 NATO Supply Bahaal Karna Qaum aur Mulk say Ghaddari key Mutaradif hey
پریس ریلیز 02-07-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
32 NATO Supply Bahaali kay Hukumati Feslay key Khilaf Tanzeem-e-Islami Lahore ka Ehtijaji Muzahira
پریس ریلیز 05-07-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
33 Hamjins Parasti kay Sharmnak Mauzoo per Mubahisa
پریس ریلیز 11-07-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
34 Pakistan ki Siyasi aur Askari Qiyadat aik bar phir Amriki Dhamkiyon ke aage Dher Hogai
پریس ریلیز 13-07-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
35 Munazzam Awami Tehreek ke Zarye Mulk men Islami Inqlaab Barpa Kiya Jasakta hey
پریس ریلیز 17-07-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
36 Ess martaba Youm-e-Aazadi Sattaees Ramzan ko Manaya Jaye
پریس ریلیز 20-07-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
37 Barma men Musalmano per Mazalim
پریس ریلیز 21-07-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
38 Shumali Waziristan men Fauji Operation ka Hukumati Fesla Qaumi Khudkushi ke Mutradif hoga
پریس ریلیز 17-08-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
39 Tanzeem-e-Islami ki Markazi Shura "Mulk ki Daakhli-o-Kharji Surat-e-Haal per Guftugu"
پریس ریلیز 27-08-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
40 Milli Yakjehti Council ke zere Ehtimam Conference
پریس ریلیز 30-08-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
41 Pakistan Namnehad Dehshatgardi ki Jang say Foritor pe Alag hojaye
پریس ریلیز 01-09-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
42 Amriki Chungal say Azadi aur Roos say Taaluqaat
پریس ریلیز 07-09-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
43 Amrika men Tauheen-e-Risalat per Mabni Film ki Tayyari ki Purzoor Mazammat
پریس ریلیز 14-09-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
44 Tauheen Aamez Film Banane per Tanzeem-e-Islami ka Pur Amn Ehtijaji Muzahira
پریس ریلیز 21-09-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
45 Arikiyon ka Tauheen-e-Risalat ka Murtakib hona Unn ke Ikhlaqi Diwaliya pan aur Zehni Girawat ka Khula Suboot hey
پریس ریلیز 22-09-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
46 Nizam-e-Khilafat Qaym hojaye tu Islam Dushman Dunya Huzoor saw ki Tauheen ki Jurraat Nahin karsakay gi
پریس ریلیز 28-09-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
47 Akhtar Mengal kay Supreme men Bayan nay Suqoot-e-Dhaka ki Yaad Taza Kardi hey
پریس ریلیز 01-10-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
48 Turki ka Shaam pe Hamla aur Alamgir Jang
پریس ریلیز 05-10-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
49 Drone Hamlay Band Karanay ki Jidojehed har Qism Siyasat say Balater honi chahiye
پریس ریلیز 10-10-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
50 Malala per Qatilana Hamla Insaniyat ke Mathay per Kalank ka Teeka he
پریس ریلیز 12-10-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
51 Shumali Waziristan men Fauji Operation Mulk-o-Qaum say hi nahin Deen aur Millat-e-Islamia say bhi Ghaddari hey
پریس ریلیز 19-10-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
52 Pakistan ki Baqa-o-Estehkaam Islam say Wabasta hey - Infiradi-o-Ijtemai Tauba Pakistan ke Masail ka Wahid Hal hey
پریس ریلیز 23-10-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
53 Saza-e-Maut ko Khatam karna Khilaf-e-Shariat hey
پریس ریلیز 16-11-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
54 Ghaza men Nehttay Falastini Musalmano per Sehyuni Behriya aur Fazaiyya Hamlay
پریس ریلیز 19-11-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
55 Hazrat Imam Hussain ra ki Qurbani aur Aaj
پریس ریلیز 23-11-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
56 Estekaam-e-Pakistan aur ess ki Baqa Nazarya-e-Islam ko Farogh dene men aur Haqeeqi Islam ke Qayam men Muzmir hey
پریس ریلیز 27-11-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
57 Kalabagh Dam ki Tameer aur Qaumi Mafaad
پریس ریلیز 01-12-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
58 Musalmano kay liye Dunya-o-Aakrat ki Kamyabi
پریس ریلیز 07-12-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
59 Pak-Iran Gas Pipeline
پریس ریلیز 14-12-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
60 Suqoot-e-Dhaka do Qaumi Nazarye ki Nakami nahin
پریس ریلیز 15-12-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
61 PEMRA ko Mulki-o-Ghermulki Fuhush aur Haya Bakhta Dramaon ki Numaesh per Pabandi Lagani Chahiye
پریس ریلیز 17-12-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
62 Aemma-e-Ikram Khitab-e-Juma men Barma ke Musalmano per honay walay Mazalim ko Mauzoo-e-Guftugu banaen
پریس ریلیز 20-12-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
63 Islam ke Aalmi Ghalbay say Pehlay Qayamat Qaym Nahin Hosakti
پریس ریلیز 21-12-2012
Miscellaneous0.03 MB 1
DownloadListen
64 Tahir-ul-Qadri aur Election , Karachi Target Killing , Education in Punjab
پریس ریلیز 28-12-2012
Miscellaneous0.05 MB 1
64 Total Records
Share |